top of page

Privacyverklaring

White Whale Webdesign verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij verduidelijken in deze privacyverklaring welke gegevens wij bewaren, op welke rechtsgronden wij ons baseren en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons beleid, kunt u terecht bij tom @ whitewhalewebdesign.be

Verwerkingsdoeleinden

While Whale Webdesign verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/websitebezoekers voor klanten-, offerte- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opstellen van offertes, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1.

  • (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

  • (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

  • (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

  • (f) legitiem belang

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

  • Google Analytics
    Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Google hier nalezen.

 

Deze bedrijven nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Indien de wet hiertoe verplicht zal White Whale Webdesign uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden.

Met uitzondering van bovenstaande gevallen zal White Whale Webdesign uw persoonsgegevens nooit overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

Bewaar
periode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard afhankelijk van de context en het type data maar evenwel niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze dienen.

Recht van inzage en wissing van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: tom@WhiteWhaleWebdesign.be

Beveiliging

White Whale Webdesign stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Het gebruikt daarvoor up to date computersystemen en hardwarematige en softwarematige firewalls. White Whale Webdesign zal u informeren over elke inbreuk op deze privacyverklaring die een ernstige impact op u kan hebben.

bottom of page